محمدعلی آژ

 

نام: محمدعلی آژ
زادروز: 1 دی 1368
زادگاه: ایران - سیرجان
دانش آموخته: کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار - گرایش شبکه / مديريت بازرگانيدوره های گذرانده شده:


"MCSE"
موسسه: آموزشي نورانت (120 ساعت)

"CCNA"
موسسه: آموزشي ارژنگ (60 ساعت)

‎‏‎‏" ML/DL Server "
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

‎‏‎‏"Linux "
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

‎‏‎‏"ICDL"
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

‎‏‎‏"Kaspersky"
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

‎‏‎‏"CEH"
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)دوره های گذرانده شده:


"MCSE"
موسسه: آموزشي نورانت (120 ساعت)

"CCNA"
موسسه: آموزشي ارژنگ (60 ساعت)

‎‏‎‏" ML/DL Server "
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

‎‏‎‏" ML/DL Server "
موسسه: آموزشي نورانت (60 ساعت)

سوابق شغلی:


كارشناس شبكه: سازمان (پديسار انفورماتيك)
توضیحات: مأمور به مديريت امور اعتباري بانك تجارت و پشتيباني شعب بانك تجارت

سرپرست پروژه : سازمان (رميس)
توضیحات: مأمور به مديريت امور استانها بانك تجارت

كارشناس شبكه: سازمان (مهندسين مشاور تجارت زفتا)
توضیحات: مأمور به مديريت جنوب غرب بانك تجارت

كارشناس شبكه: شركت خدمات مسافرتي آهوان
توضیحات: از شركت هاي زيرمجموعه بانك تجارت