محمدعلی آژ

 

نام: محمدعلی آژ
زادروز: 1 دی 1368
زادگاه: ایران - سیرجان
دانش آموخته: کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار - گرایش شبکه / مديريت بازرگانيدوره های گذرانده شده:


"+ Network"
مجتمع فنی تهران (60 ساعت)

"Digital Marketing"
هواپيمايی ايران اير (60 ساعت)

"Implementing Microsoft Server"
موسسه: نورانت (40 ساعت)

"Unix"
كتب آموزشی

"Network Security"
كتب آموزشی

"Exchange Server"
كتب آموزشیدوره های گذرانده شده:


"MCSE"
موسسه: آموزشي نورانت (120 ساعت)

"CCNA"
موسسه: آموزشي ارژنگ (60 ساعت)

"ML/DL Server"
موسسه: آموزشی نورانت (60 ساعت)

"Linux"
دانشگاه شريف (40 ساعت)

"ICDL"
مجتمع فني علوی (80 ساعت)

"Kaspersky"
كسپراسكی (40 ساعت)

"CEH"
موسسه: آموزشی ارژنگ (60 ساعت)

سوابق شغلی:


كارشناس شبكه: سازمان (پديسار انفورماتيك)
توضیحات: مأمور به مديريت امور اعتباري بانك تجارت و پشتيباني شعب بانك تجارت

سرپرست پروژه : سازمان (رميس)
توضیحات: مأمور به مديريت امور استانها بانك تجارت

كارشناس شبكه: سازمان (مهندسين مشاور تجارت زفتا)
توضیحات: مأمور به مديريت جنوب غرب بانك تجارت

كارشناس شبكه: شركت خدمات مسافرتي آهوان
توضیحات: از شركت هاي زيرمجموعه بانك تجارت