پوریا بداغی

 

نام: پوریا بداغی
زادروز: 9 فرودین 1375
زادگاه: تهران - شهریار
دانش آموخته: کارشناسی رشته کامپیوتر نرم افزار / ارشد علوم داده