استودیو هاخدمات و محصولات ارائه شده در وب سایت نگارآرت در دوازده استودیو متفاوت از یکدیگر تقسیم شده اند که هر استودیو با تکمیل روز افزون اعضای آن برای بهتر عمل کردن در خدمات به مشتریان و مخاطبین خود برای رسیدن به اهداف بزرگ مجموعه، سخت تلاش است.